AHMET KOÇAK: “SORUNLARA ÇÖZÜM BULUNMALI, BEKLENTİLER KARŞILANMALIDIR”

Eğitim-Bir-Sen Bolu 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Koçak, 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. Dönem sonunu değerlendirdiği basın açıklaması yaptı.

AHMET KOÇAK: “SORUNLARA ÇÖZÜM BULUNMALI, BEKLENTİLER KARŞILANMALIDIR”
21 Ocak 2022

2021-2022 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin son bulmasıyla birlikte eğitimde yaşanan kronik meselelere kalıcı çözümler bulunması gerektiğini söyleyen Eğitim-Bir-Sen Bolu 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Koçak,  Eğitimde öğretmenlerin, öğrencilerin çektiğini sıkıntıların yanı sıra Bakanlığın yaptığı yanlışları ve yanlış politikalarını eleştirdi, beklentilerin karşılanması gerektiğini söyledi.

Yarıyıl eğitim dönemini değerlendiren Eğitim-Bir-Sen Bolu 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Koçak, “2021-2022 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi, kronik sorunlara çözüm üretilmeden, okulların temizlik ve güvenlik personeli ihtiyacı giderilmeden, meslek kanunuyla beklentiler karşılanmadan sona ermiştir. Salgının gölgesinde geçen bu dönem, eğitim çalışanlarının gayretleri ve özverili çalışmalarıyla tarihe geçmiş, Bakanlığın okulları açık tutma iradesi kamuoyunda takdirle karşılanmış, her şeye rağmen eğitim-öğretimden vazgeçilmemesi doğru bir karar olmuştur” diye konuştu.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAK ŞEKİLDE ÇIKARILMALIDIR”

Öğretmenlik meslek kanununun beklentileri karşılayacak şekilde olması gerektiğine işaret eden Koçak; “TBMM Genel Kurulu’nda görüşme aşamasına gelen Öğretmenlik Meslek Kanunu konusunda somut adım atılması, 3600 ek gösterge vaadinin yerine getirilecek olması, kariyer basamaklarının ücret artışlarıyla birlikte yeniden hayat bulacak olması, aday öğretmenlikten asli öğretmenliğe geçişte yazılı sınavın kaldırılıyor olması, bir kısım sorunların çözümü için adım atılmış olması eğitim camiasında olumlu karşılanmıştır. Ancak, meslek kanununun Meclis’e sevk edilen hâliyle beklentileri karşılamaktan uzak oluşu eğitimcileri hayal kırıklığına uğratmıştır. Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenliği bütün boyutlarıyla ele almalı, her açıdan yapılandırmalı, sadece kariyere hapsetmemeli; öğretmenlerin sosyal ve mali haklarını geliştirmelidir.” İfadelerini kullandı.

KRONİK SORUNLARA KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETİLMELİDİR”

Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlikten bahseden Koçak;  “Sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğe son verilmemesi, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmaması, istihdamda güçlük çekilen bölgelerde görev yapan eğitim çalışanlarına ilave teşviklerin verilmemesi, birim ek ders ücret miktarının düşüklüğü, eğitim kurumu yöneticiliğinde özlük haklarını ve yetkileri geliştiren kariyer odaklı sürdürebilir bir sistemin halen hayata geçirilememesi, eğitimin rehberlik ayağının eksikliği, öğretmenleri şiddete karşı koruyacak bir yasal düzenlemenin çıkarılamaması, öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin karşılanmamasının doğurduğu mağduriyetler, okulların ödenek ihtiyacı ve yardımcı personel istihdamı gibi sorunlar konusunda ivedi çözümler beklenmektedir.

SÖZLEŞMELİ İSTİHDAM SONLANDIRILMALI, ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİKTEN VAZGEÇİLMELİDİR”

Eğitim çalışanlarının haklı taleplerine, geçerli mazeretlerine duyarsız kalınarak ortaya atılan politikalar, eğitimcilerin moral ve motivasyonunu bozmaktadır. Eğitimde verimlilik ve kalite isteniyorsa sözleşmeli istihdam sonlandırılmalı, ücretli öğretmenlikten vazgeçilmelidir.” dedi.

EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ TÜM KAMU GÖREVLİLERİNİ KAPSAMALIDIR”

Ahmet Koçak, Ek gösterge düzenlemesi, eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyecek tedbirler ile ilgili de konuşarak; “Kamu personel sisteminde ülkesine ve milletine hizmet eden diğer unvanlardaki kamu görevlilerinin de ek gösterge beklentilerini karşılayacak, ek gösterge kaynaklı mağduriyetleri giderecek, çalışma barışını ve iş huzurunu sağlayacak şekilde bütün kamu görevlilerini kapsayacak bir ek gösterge çalışması yapılmalıdır.

EĞİTİM ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEYECEK CAYDIRICI TEDBİRLER ALINMALIDIR”

Eğitim-öğretim hizmeti sunumu esnasında veya bu hizmetten kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilerin cezalandırılması; eğitim kurumlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılması ve eğitim çalışanlarına karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemlerde ve davalarda personelin talebi üzerine Millî Eğitim Bakanlığı’nın hukuki yardımda bulunması noktasında düzenleme yapılmalıdır.

EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLİĞİ İKİNCİL GÖREV OLMAKTAN ÇIKARILMALIDIR”

Eğitim kurumu yöneticiliğinin eğitim liderliğine dönüştürülmesi, yöneticiliğin profesyonel bir meslek olarak ele alınarak ‘ikincil görev’ ve ‘görevlendirme’ kapsamından çıkarılarak kadro unvanlı bir uzmanlık mesleği hâline getirilmesiyle mümkündür. Eğitim kurumu yöneticilerinin bir eğitim ve okul lideri olarak inisiyatif alanları genişletilmeli, mevzuat kuşatmasından kurtarılmalı, bürokratik rolleri azaltılmalı, yetkilendirilip güçlendirilerek eğitim-öğretimle ilgili rolleri öne çıkarılmalıdır” şeklinde konuştu.

“OKUL BAZLI ÖDENEK UYGULAMASINA GEÇİLMELİ, TEMİZLİK VE GÜVENLİK PERSONELİ YETERSİZLİĞİ GİDERİLMELİDİR”

Okulların kendi kullanımlarına sunulmuş herhangi bir ödenekleri olmadığından personel açığı sorununun kalıcı olarak çözülemediğini ifade eden Koçak; “Okul yöneticilerinin, eğitim çalışanlarının okulları açık tutmak için verdiği mücadele, bürokratik engellere, kırtasiyeciliğe ve ödenek yoksunluklarına kurban edilmemelidir. Bu sorunun kökten çözümü için okul bazlı ödenek tahsis edilmeli, personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul yönetimleri tarafından kullanılması sağlanmalı; okulların temizlik ve güvenlik personeli ihtiyacı bir an önce karşılanmalıdır” diye konuştu.

ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME SÜREÇLERİ MAĞDURİYETE NEDEN OLMAMALIDIR”

Koçak, Öğretmen atamaları ve yer değiştirme konusunda da sıkıntılar olduğunu da vurgulayarak; “Öğretmen atama ve yer değiştirme iş ve işlemlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sekteye uğratacak düzeydeki eksiklikler, mevzuattaki yetersizlikler, öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin karşılanamamasına, mağdur olmalarının yanı sıra çalışma barışının bozulmasına ve motivasyon kaybına neden olmaktadır. Dezavantajlı ve elverişsiz şartların hüküm sürdüğü yerleşim yerlerinde görev yapan eğitim çalışanlarına yönelik gönüllülüğü esas alacak tedbirlerin alınması, rasyonel atama ve yer değiştirme sistemlerinin kurulması, eğitimcilerin en büyük beklentilerindendir.” İfadelerine yer verdi.

GENEL İDARE HİZMETLERİ VE YARDIMCI HİZMETLER SINIFI ÇALIŞANLARININ MALİ VE ÖZLÜK HAKLARI İYİLEŞTİRİLMELİDİR”

“Eğitimin kalitesi için ter döken memur ve hizmetli çalışanlarımızın mali ve özlük hakları iyileştirilmelidir” diyen Koçak; “Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve diğer hizmet sınıflarında çalışanların eğitim-öğretim hizmetinin aksamadan en etkin şekilde yürütülmesi için emek sarf ettiği gerçeği görülmelidir. Bu çerçevede, hazırlık ödeneği, öğretmenlerle birlikte eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde emek sarf eden Millî Eğitim Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görevli tüm hizmet sınıflarındaki eğitim çalışanlarına da ödenmelidir.

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TAKVİMİ BİR AN ÖNCE YAYIMLANMALIDIR”

Memur ve hizmetliler başta olmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve diğer hizmet sınıflarında yer alan eğitim çalışanlarının liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde mesleki ilerlemelerini sağlayan en önemli araçlardan biri olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları konusunda Bakanlık somut adım atmalı, sınav ve atama takvimi, Bakanlık çalışma takvimine alınarak belirsizlik giderilmelidir.” dedi.

Koçak son olarak, yarıyıl tatilinin öğrenciler için iyi bir dinlenme dönemi olması temennisinde bulunarak; “Eğitim-Bir-Sen olarak, yarıyıl tatilinin öğrencilerimiz için bir dinlenme dönemi olmasını temenni ediyor; eğitim çalışanlarına, salgının gölgesinde geçen eğitim-öğretim dönemi için verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bütün öğrencilere iyi tatiller diliyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.

Yorum yazın

İsim (Gerekli)
Yorumunuz (Gerekli)

Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Yazarlar

Son yorumlar

Bu hafta en çok okunanlar

Video Haberler

8 YAVRUSU OLAN KÖPEĞİ DÖVEREK KATLETTİLERYAYLALARDA YIKIMLAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYORBOLU'DA GÖREVLİ İMAMDAN SKANDAL SÖZLERBOLU'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI GENÇ KADIN YARALANDI
sanalbasin.com üyesidir